Anmälningsvillkor

Nedan följer de allmänna anmälningsvillkor gäller vid registrering till en workshop, föreläsning, evenemang eller annan aktivitet (nedan kallad ”workshop”). Anmälan är bindande, men kan hävas enligt lagen om ångerrätt inom 14 dagar. Särskilda regler och villkor kan gälla vid andra evenemang. Den specifika informationen ges i samband med registrering och gäller i förekommande fall istället för dessa allmänna anmälningsvillkor. Om du har några frågor eller på annat sätt önskar komma i kontakt med oss, skicka ett mejl till info (at) bornette.se med ditt ärende och dina kontaktuppgifter så hör vi av oss inom kort. Vi hoppas att du blir nöjd med ditt köp!

1. MINDERÅRIG DELTAGARE
Om du är under 18 år måste du ha målsmans tillstånd och uppge målsmans personuppgifter för att anmäla dig till en workshop. I beskrivningen informeras om lämplig ålder, om workshopen riktar sig till en yngre målgrupp.

2. WORKSHOPPENS INNEHÅLL
Uppgifter om aktuell workshop och innehåll, material, avgifter och eventuellt tillkommande kostnader, särskilda regler och villkor framgår i den specifika information finns på vår hemsida och skickas även med anmälningsbekräftelsen vid registrering.

3. REGISTRERING OCH BETALNING
När du läst igenom uppgifterna för den workshop du är intresserad av, samt de allmänna köpevillkoren och anmälningsvillkoren registrerar du ditt deltagande genom ett köp i vår webbutik. Anmälan är ömsesidigt bindande, med undantag för ångerrätten, när betalningen genomförts och du godkänt våra villkor har du ingått ett avtal med oss och en anmälningsbekräftelse kommer att skickas ut.

4. PERSONUPPGIFTER OCH SEKRETESS
Vi iakttar sekretess vad gäller deltagarnas personuppgifter och personliga förhållanden i enlighet med personuppgiftslagen.

5. INSTÄLLD WORKSHOP ELLER ÄNDRADE TIDER
Vi förbehåller oss rätten att ställa in eller skjuta upp en workshop vid för lågt deltagarantal och vid händelser som är utom vår kontroll, till exempel oväder, naturkatastrofer, olyckor, sjukdom. Om vi tvingas ställa in en workshop före kursstart har du alltid rätt att återfå hela beloppet som du har betalt. Detsamma gäller om vi tvingas ändra tid och datum på ett sätt som medför att du inte kan delta på kursen.

6. ÅNGERRÄTT
Enligt Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler har du möjlighet att ångra din anmälan inom 14 dagar från dag då vi bekräftat din anmälan. Om du ångrar dig inom denna tid och vill nyttja din ångerrätt måste du meddela oss snarast, för att avgiften ska återbetalas, minus administrativa avgifter samt eventuellt andra avgifter och kostnader för till exempel material, resa, mat och boende. Ett skriftligt meddelande ska skickas till oss info (at) bornette.se, det går bra att använda Konsumentverkets ångerblankett. I ditt meddelande ska ditt namn och kontaktuppgifter framgå tydligt. När avanmälan mottagits återbetalar vi avgiften till det konto som användes vid köptillfället, senast inom 14 dagar.
Undantag för ångerrätt:
• Om datum för start av workshop infaller under ångerfristens 14 dagar, då anses workshopen påbörjad, och att du samtycker genom köp till att ångerrätten inte gäller.
• Om du bokat din kurs genom att fysiskt besöka vår butik.
• Om du avbryter en påbörjad workshop.
• Om du uteblir från en workshopen, kan du inte kostnadsfritt ta igen det tillfället senare under workshopen eller få ekonomisk kompensation för det tillfälle då du var frånvarande.
• Fritidsaktiviteter och kulturevenemang som äger rum en viss bestämd dag eller under en viss period och där vi skulle drabbas oproportionerligt hårt ekonomiskt av att tillämpa ångerrätt. När ångerrätten inte gäller anges detta särskilt i vår information om aktiviteten.
Avbeställning efter ångerfristen:
Efter att ångerfristen löpt ut är din ångerrätt förbrukad.
Du kan däremot överlåta platsen och du meddelar det före kursstart.
Vid varaktiga händelser som du inte kunnat förutse, till exempel sjukdom eller flytt (med intyg), kan du göra en avanmälan före start och få avgiften återbetald, minus administrativa avgifter samt eventuellt andra avgifter och kostnader för till exempel material, resa, mat och boende. Vid senare avanmälan sker ingen återbetalning.7. GARANTI OCH ANSVARSBEGRÄNSNING
Om du tycker att Bornette bryter mot avtalet skall du skriftligen anmäla det (reklamation) till oss. Vi försöker då, om så är möjligt, att inom skälig tid hitta en lösning i samråd med dig. Om en lösning kommer till har du ingen rätt till återbetalning, prisreduktion, skadestånd eller annan kompensation.
Bornettes ansvar för fel är begränsat till vad som ovan sagts, såvida inte grov vårdslöshet föreligger. Du kan inte rikta andra anspråk mot oss med anledning av fel. Vårt ansvar omfattar alltså inte indirekt skada som till exempel utebliven vinst, produktionsbortfall, tredjemans skador, följdskador eller annan allmän förmögenhetsskada. Bornettes totala skadeståndsskyldighet begränsas och uppgår inte till mer än det pris du betalat för workshopen.

8. OLYCKSFALL
Vi ser gärna att varje deltagare har en olycksfallsförsäkring tecknad och att deltagande i workshop sker på egen risk.

9. HÄVNING OCH UPPSÄGNING
Om Bornette på ett väsentligt sätt brutit mot avtalet har du rätt att häva köpet. Först skall en reklamation göras och vi ska ha fått en skälig tid för att korrigera avtalsbrottet. En skriftlig hävningsförklaring ska skickas till oss info (at) bornette.se och ange omfattningen av skadan och i vad det väsentliga avtalsbrottet består.
Bornette kan säga upp avtalet med omedelbar verkan om du bryter mot detta avtal och avtalsbrottet är väsentligt. Vid sådan hävning har Bornette rätt att återta allt material som överlämnats till dig.
Bornette har dessutom rätt att när som helst, utan att ange skäl, säga upp avtalet med omedelbar verkan. Vid en sådan uppsägning kommer hela avgiften du betalat för workshopen att återbetalas till dig.

10. IMMATERIALRÄTT
Samtliga rättigheter till bilder, kursmaterial och mer som används i workshopen tillhör Bornette eller rättighetsinnehavare som Bornette har avtal med. Du får inte använda, kopiera eller sprida materialet på annat sätt än som krävs för workshopens genomförande.

11. REKLAMATION
Om du är missnöjd med en workshop kan du under vissa omständigheter reklamera kursen enligt konsumenttjänstlagens regler om fel i tjänst. Skicka ett skriftligt meddelande till info (at) bornette.se där du anger ditt namn och kontaktuppgifter. Om vi inte kommer överens kan du vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) via www.arn.se. Vid reklamationer följer vi riktlinjer från Allmänna Reklamationsnämnden.


Dessa Allmänna Anmälningsvillkor upprättades av Studio Bornette 2019-10-09.
Se även våra Allmänna Köpvillkor som gäller vi köp av varor och tjänster.